w okresie pr:zed- i pooperacyjnym powinny znajdować się pod opieką pediatry. Niekiedy, szczególnie u dzieci starszych, potrzebna jest pomoc psychologa, a nawet psychiatry, ponieważ ciężkie urazy psychiczne i kompleksy związane z kalectwem rzutują na rozwój psychiczny dziecka i jego stosunek do społeczeństwa.

W leczeniu rozszczepów bardzo istotnym zagadnieniem jest wybór najkorzystniejszego okresu dla przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Większość amtarów stoi na stanowisku, że leczenie chirurgiczne tych wad rozwojowych łącznie z operacjami poprawczymi powinno być zakończone przed pójściem dziecka do szkoły. Leczenie ortodontyczne i foniatryczne w razie potrzeby może być kontynuowane w wieku szkolnym. Rozszczepy wargi i podniebienia stanowią wade rozwojowa

nie wymagającą szybkiej interwencji chirurgicznej. Z tego względu wydaje się najbardziej celowe i uzasadnione.przeprowadzanie zabiegu operacyjnego na wardze w wieku 6 – 8 miesięcy. Za tym okresem przemawia przede wszystkim stan ogólny dziecka, które jest już dostatecznie przystosowane do warunków życiowych i zdolne do zniesienia zabiegu operacyjnego bez obawy poważniejszych powikłań. W tym wieku lepiej rozwinięta warga stwarza korzystniejsze warunki anatomiczne, co umożliwia osiągnięcie dobrego wyniku estetycznego. Rów-nocześnie połączenie mięśnia okrężnego ust. powoduje prawidłowy rozwój wargi, a ucisk zespolonej wargi wpływa korzystnie na zniekształcony wyrostek zębodołowy.

Leave a Reply